ប៊ិកស្គាល់លុយឬ ប៊ិកពិនិត្យលុយ +3 months

Created by vimean, last update at Wednesday, May 22, 2019
This ad has been seen 158 times.
vimean wants to sell
$ 0

Description

មានលក់ប៊ិកស្គាល់លុយឬ ប៊ិកពិនិត្យលុយ ថាតើសុទ្ឋឬមិនសុទ្ឋ? (Money Tester Pen)

កម៉្មង់តាមសារ៖ http://m.me/stampmaking
ផ្ញើជូនគ្រប់ខេត្តក្រុង Tel: 012 35 29 03 / 097 49 65 293
Address: ផ្ទះលខG21 ផ្លូវGoody សង្កាត់ទឹកថ្លា ខ័ណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ ( ខាងកើតផ្សាររតនាផ្លាហ្សា ឬម្តុំស្ពានអាកាសផ្សាដីហុយ )

ទស្សនាវិដេអូរបៀបប្រើប្រាស់៖
https://www.youtube.com/watch?v=OHidwxN9Akg&t=26s

Contact vimean

Send an email

Phone: 0974965293
Phone 2: 012 352 903
District: Saensokh
Province: Phnom Penh